Jasmina Grčić je 2006. godine diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Tokom 2010. godine je stekla zvanje Ovlašćeni revizor i Licencu kod Komore ovlašćenih revizora, kao i zvanje Ovlašćeni javni računovođa kod Saveza računovođa Republike Srbije. Sudski veštak ekonomsko – finansijske struke, oblast Računovodstvo i revizija, postala je tokom 2014. godine, kada je upisana u Registar sudskih veštaka.
Radno iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja stekla je kroz reviziju mnogobrojnih privrednih subjekata, od kojih su neki od najvećih: JP Pošta Srbije Beograd, Galenika a.d. Beograd, Koncern Farmakom MB Šabac, Interkop d.o.o. Beograd, GP Autoshop d.o.o. Lazarevac, Grupacija Almex, Jugoimport SDPR, BIP a.d. Beograd, JP Srbijagas Novi Sad, Peštan d.o.o. Aranđelovac, Invej d.o.o. Beograd i drugi.

Pored revizije redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, poseduje značajno iskustvo na reviziji projekata, reviziji Izveštaja I-1 političkih subjekata, procenama vrednosti kapitala. Takođe, uporedo sa poslovima revizije, radila je i veći broj sudskih veštačenja i stekla je značajno iskustvo kao sudski veštak u ekonomsko – finansijskoj oblasti.

Kontakt: 062 205 535, jasmina.g@roshaudit.com,