Pažljivo planiranom poreskom politikom, privredna društva ostvaruju velike uštede u poslovanju, zato je poreski aspekt i planiranje svake poslovne transakcije, izuzetno značajan za poslovanje svakog privrednog subjekta.
U pogledu sa specifičnostima svakog pojedinačnog klijenta, nudimo sledeće usluge:

• sastavljanje poreskih izveštaja i bilansa za pravna lica u skladu sa zakonskim propisima
• poreska revizija
• priprema i predaja poreskih prijava i obrazaca za pravna i fizičk lica
• poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima
• poreski saveti i mišljenja pri utvrđivanju poreza
• pomoć u rešavanju poreskih sporova
• izbegavanje internog i međunarodnog dvostrukog oporezivanja
• tumačenje poreskih propisa za potrebe poslovanja i obaveštavanje o promenama istih
• ostale ugovorne usluge na zahtev klijenata iz oblasti poreskog savetovanja.