Usluge savetovanja u oblasti transfernih cena odnose se na utvrđivanje ugovorenih cena u transakcijama povezanih lica u nutariste grupe (tj. Između preduzeća pod zajedničkom kontrolom).

Sa stanovišta oporezivanja, transakcije između povezanih strana treba da se obavljaju u skladu sa principom „van dohva taruke“ tj. Po tržišnim uslovima. Svaka razlika između transfernih cena I cena u skladu sa principom „van dohvataruke“ zahteva korigovanje oporezive dobiti za potrebe obračunavanja poreza na dobit pravnih lica. Poreski obveznici su dužni da  na zahtev poreskih organa podnesu prateću dokumentaciju radi utvrđivanja transfernih cena koje su primenjene u transakcijama između povezanih strana.

Obaveza poreskog obveznika da čuva dokumentaciju o transfernim cenama nastala je po osnovu zahteva zakonske regulative o obelodanjivanju transfernihcena. S obziromna to da je poreski obveznik dužan da obezbedi dokaz o primenjenim transfernim cenama, dokumentacija o transfernim cenama služi da pokaže da je transakcija sapovezanim stranama obavljena u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS“, br.61/2013), Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13), kao i smernice OECD (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeca i poreske uprave, a koje su prevedene i objavljene od strane Srpskog fiskalnog drustva Jula 2010. godine uređuju pitanja vezana za izradu Studije o transfernim cenama I izveštavanja po ovom osnovu.

Cilj naše firme je da, primenjujući Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Pravilnik o transfernim cenama, važeće OECD smernice kao i metode koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima,  ispunimo na profesionalan način potrebe I realna očekivanja klijenata.

Pristup izrade Studije o transfernim cenama koji, u skladu sa navedenim smernicama, Zakonom i Pravilnikom primenjujemo, zasniva se na:

–              Ispitivanju i   analizi vašeg poslovanja sa povezanim licima koja podrazumeva detaljan pregled svih međukompanijskih ugovora I sporazuma, kao I dokumenata na osnovu kojih su obavljene transakcije;

–              Odabir naj prikladnije metode na osnovu koje će se svaka transakcija analizirati da li je realizovana u skladu sa principom „van dohvata ruke”, odnosno da li su ugovorene cene u skladu sa tržišnim ili odstupaju;

–              U zavisnosti od načina vašeg poslovanja u poredivost cena I ostvarenih marži  prvenstveno će se utvrditi na bazi internih dokumenata, kako interna uporedivost podataka ima prednost kod poreskih organa.  U koliko ste isključivo poslovali sa povezanim licima, u tom slučaju neophodno je izvršiti eksterno poređenjekorišćenjem stranih baza podataka kao što je Amadeus baza;

–              Ukoliko je bilo međusobnih pozajmica ili kredita,  sastavni deo Studije je provera troškova kamate odnosno da li je bilo “utanjene kapitalizacije” prvi korak I drugi, provera da li sukamatne stope u skladu sa tržišnim uslovima;

–              Nakon završenog postupka detaljne analize I primene odgovarajućih metoda za utvrđivanje da li su vaše cene I marže u skladu sa tržišnim cenama, sledi zaključak u kojem će biti obrazloženo da li imate obavezu korekcije osnovice  o porezive dobiti po osnovu transfernih cena ili ne.

U skladu sa profesionalnim standardima, Izveštaj o istudiji transfernih cena, sadrži sledeće elemente:

1. Analiza grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik

2. Analiza delatnosti

3. Funkcionalna analiza

4. Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „vandohvata ruke“

5. Zaključak

6. Prilozi.